Bra att veta inför stambytet.

1. PLATSBESÖK

Inför stambytet gör vi ett första besök i fastigheten där vi tillsammans med er går igenom förutsättningarna i projektet. Här ser vi på alla de omständigheter som påverkar hur stambytet kan genomföras. Det kan exempelvis handla om antal stammar och dess lägen, badrummens utformning samt möjligheter för provisorier till boende.

 

 

2. BEHOVS- OCH KRAVANALYS

Nästa steg är att identifiera vilka renoveringsbehov som föreligger i just er fastighet, samt vilka kringarbeten som kan vara aktuella/nödvändiga i samband med stambytet. Detta görs utifrån vår erfarenhet och expertis i samråd med er och med utgångspunkt i era önskemål. Det kan även föreligga särskilda kravställningar från externa leverantörer eller myndigheter som det måste tas hänsyn till. Dessa ringas in och ligger till grund för anbudet och tillhörande ramhandlingar.

 

 

3. ANBUD OCH RAMHANDLINGAR

Med utgångspunkt i det som framkommit i föregående steg sammanställer vi ramhandlingar för arbetena som skall utföras. Ramhandlingarna beskriver arbetena som skall göras och hur de skall göras. Dessa kommer senare ligga till grund för det avtal som sluts mellan oss på Stambytesgruppen och er som fastighetsägare. Tillsammans med ramhandlingarna lämnar vi ett anbud med fast pris på arbetena som skall utföras.

 

 

4. AVTAL

När ni granskat vårt anbud med tillhörande handlingar och känner er nöjda skriver vi ett entreprenadavtal med ramhandlingar och övriga bilagor så som tidplan. Alla våra entreprenadavtal skrivs med ABT-06 som utgångspunkt för totalentreprenaden.

 

 

5. INFORMATIONSMÖTE MED DE BOENDE

Så fort avtalen är tecknade så bokar vi in nödvändiga informationsmöten med era boende. Vid detta första möta går vi igenom vad ert stambyte kommer att innebära för de boende och vad de skall tänka på inför och under stambytet.

 

 

6. PROJEKTERING OCH TILLVAL

Projekteringen inför ett stambyte kan variera i omfattning beroende på stambytets utformning och omfattning. Men oavsett detta innebär projekteringen en vital aspekt för ett väl genomförbart stambyte. Vi börjar med att rita upp nödvändiga ritningar för de nya systemen som skall installeras och andra utföranden som är relevanta för ert stambyte. Här ritar vi även upp typritningar för de olika badrumstyperna. Först när alla handlingar är godkända av er som beställare stämplas de om från granskningshandling till bygghandling och är då redo att användas i produktionen.

 

I samband med upprättandet av granskningshandlingar genomför vi även nödvändiga dimensioneringar med tillhörande beräkningar som är nödvändiga för stambytet och övriga kringarbeten.

 

Innan arbetena börjar är det viktigt att samtliga som bor i fastigheten får möjlighet att sätta sin egen prägel på de rum som renoveras i lägenheten under stambytet. Utöver att välja mellan olika utföranden som ingår i entreprenaden får den boende även möjligheten att göra tillvalsbeställningar. Dessa beställningar skrivs in i ett avtal direkt mellan oss som entreprenör och dem som privatpersoner. Därför finns här möjlighet till ROT-avdrag.