Vad händer under ditt stambyte?

1. ETABLERING OCH PROVISORIER

Under stambytet är det första som sker i varje projekt att vi etablerar oss på arbetsplatsen. Detta kan innebära uppställning och inkoppling av manskapsbodar samt utplacering av containrar för verktyg och avfall. I de fall som stambytet genomförs med kvarboende skall även hygienvagn ställas upp och kopplas in. Placering av dessa sker i enlighet med överenskommen APD-plan och i nödvändiga fall i samråd med markägare.

 

I trapphuset monteras utslagsbackar med provisoriskt vatten som kan nyttjas under hela byggtiden. I samband med detta byter vi även ut cylindrarna till berörda lägenheter och lokaler och ersätter dessa med ett bygg-cylindersystem som används under byggtiden.

 

Innan de verkliga arbetena börjar skall även samtliga berörda utrymmen täckas in och skyddas mot damm och skador. Inne i lägenheterna täcker vi med mjölkpapp, masonit, plast och monterar dragkedjedörrar. Även trapphus, hissar och andra allmänna utrymmen som berörs av entreprenaden täcks i den omfattning som krävs för att hålla en god miljö för boende och yrkesarbetare som visats i fastigheten under stambytet.

 

 

2. RIVNING

I detta skede stängs vattnet till lägenheterna av och projektet tar fart på riktigt. Gammal inredning demonteras och berörda ytskikt rivs. I de förekommande fall sker en asbestsanering i samband med dessa inledande rivningsarbeten.

 

När ytskikt och inredning är utrivet bilar vi bort nödvändig överbetong och öppnar upp rörschakten för att frilägga de gamla rören så att dessa kan demonteras i sin helhet.
I samband med att rivningen är färdig görs en mätning av fukt i vägg- och golvkonstruktion för att säkerställa att ingen fukt stängs in i återuppbyggnaden. Skulle fuktnivåerna överstiga föreskrivna gränsvärden görs en fuktsanering innan arbetena fortsätter.

 

 

3. NYA INSTALLATIONER

Det som sker härnäst är kärnan i varje stambyte. Nya stammar reses i schakten och nya avloppsgrodor förläggs på konstruktionsbetongen i berörda utrymmen. Beronde på byggnades utformning och val av rörmaterial sker även brandtätning mellan brandcellerna i schakten. I detta skede förbereds även ny kanalistation för el till berörda positioner i rummet. När väggarna är förberedda och avloppsgrodan på plats gjuts ny golvkonstruktion upp med lättbetong och nya golvfall flytspacklas.

 

 

4. ÅTERUPPBYGGNAD AV VÄGGAR OCH GOLV

Beroende på byggnades ursprungliga konstruktion kan arbetena under denna fas te sig olika. Men oavsett om stomme och väggar är utförda av träkonstruktioner eller betongkonstruktioner är ändamålet detsamma, väggar återställas och riktas upp i förberedelse för nya tätskikt och plattsättning. Golvkonstruktionen skall återställas flytspacklas med fall mot golvbrunn.

 

 

5. TÄTSKIKTSARBETEN

I alla våturymmen skall det idag finnas ett tätskikt som är godkänt av branschorganisationerna BKR alternativt GVK. Detta är det skikt som agerar fuktspärr och skyddar bakomliggande vägg- och golvkonstruktioner från fuktskador. Idag används framförallt så kallade membransystem som appliceras likt en tapet till väggar och golv. Samtliga tätskiktsarbeten fotodokumenteras och lämnas över till er tillsammans med intyg på utfört arbete i samband med avslutat projekt.

 

 

6. NYA YTSKIKT

När tätskiktet är monterat och kontrollerat är det dags för de nya ytskikten. I badrum handlar det oftast om helkaklade väggar och klinker på golv. Men i fallen där WC-utrymmen eller dylikt renoveras kan det även handla om målning. Det är nu varje utrymme verkligen börjar få sin egen prägel utifrån valen de boende gjort i samband med tillvalsmötet. Olika storlekar på kakel, olika färg på fogar, plattor i halvförband? Ja valen är många!

 

 

7. KOMPLETTERING AV INREDNING

Innan det blir dags att ta den första duschen skall alla yrkeskategorier in en sista gång för komplettering av inredning, el och vvs. Nya förkromade rör dras till tappställena, vald inredning monteras och elinstallationerna slutförs.