Ett stambyte – så här går det till

På denna sidan förklarar vi hur ett stambyte går till ifrån början till slut

Under ett stambyte genomförs underhåll av nödvändiga funktioner i en fastighet. Med stam i ett stambyte menar man rör, kablar, ledningar eller kassetter som förser lokaler och lägenheter med grundläggande funktioner som värme, tappvatten, avlopp, ventilation, gas, elektricitet och tele och data. Stammarna är ofta hårt belastade. I ett större fastigheter är det stora mängder vatten som passerar genom huvudstammarna, dag efter dag, år efter år. Det innebär stort slitage på lång sikt, även när materialen är ändamålsenliga. Alla stammar har därför begränsad livslängd och behöver alltså bytas ut. Även om olika stammar slits olika fort brukar man oftast byta alla på samma gång, efter 30–50 år. Väntar man längre så ökar risken för till exempel vattenskador på grund av läckande rör och eldsvådor på grund av kabelbränder.

När ni gör en upphandling och har med oss på Stambytesgruppen kan ni vara trygga. Vi genomför alla moment, från den första besiktningen av de befintliga stammarna till kvalitetssäkring av det nya systemet utifrån vår långa erfarenhet. Vi arbetar med känsla för era unika behov och förutsättningar som gäller i just er bostadsrättsförening eller hyresgästförening. Ni slipper att agera “byggledare” på egen hand med olika underentreprenörer och behöver inte samordna insatser från snickare, VVS experter, plattsättare och elektriker. Vi tar ansvar för helheten och kan genomföra alla moment med vår egen personal tillsammans med den utsedda projektledaren för bostadsrättsföreningen eller fastighetsägaren.

I Sverige har vi lagar och branschnormer som innebär en stor säkerhet för dig som uppköpare av stambyte. Självklart följer vi dessa och vi ger långa garantier på vårt arbete.

Hur går ett stambyte till?

Här nedan förklaras det hur ett stambyte går till steg för steg ifrån början till slut.

På denna informationssida kan du som bostadsrättsförening eller fastighetsägare som står inför ett stambyte ta del av information hur ett stambyte går till ifrån början till slut.

För att ge en grundläggande förklaring till hur ett stambyte går till delar man in hela stambyte processen under ett stambyte i tre olika steg. Här nedan beskriver vi dom tre stegen som förklarar för dig hur ett stambyte går till steg för steg.

  • Steg 1 – Inför ett stambyte
  • Steg 2 – Under ett stambyte
  • Steg 3 – Efter ett stambyte

Här nedan finns också en film om stambyte som beskriver ett stambyte med all nödvändig information om hela processen vid ett stambyte steg för steg ifrån början till slut.

Steg 1 – Inför ett stambyte

Här beskriver vi processen före ett stambyte startar. En stamrenovering är ett omfattande projekt som kräver noggrann planering. Inte bara för vår skull utan det är lika viktigt att alla som bor i fastigheten där vi genomför ett stambyte förstår vad de olika faserna kommer att innebära. Förarbetet handlar också om att ta fram tydliga kontrakt så att inga oklarheter ska kunna uppstå.

1. BESÖK PÅ PLATSEN

Ett samtal om stambyte bör utgå från den aktuella fastigheten. Annars blir det bara spekulation eftersom alla hus är olika. En stamrenovering påverkas av hur badrummen är utformade och placerade, vilka material de befintliga stammarna är tillverkade av, hur gammal fastigheten är och vilka möjligheter det finns att ordna provisoriska lösningar i de faser av arbetet då vatten måste stängas av.
Under ett första besök informeras ni även om hur ett stambyte går till och hur det påverkar vardagen i de lägenheter som berörs. Här beskriverer man de olika sätt på vilket ett stambyte kan genomföras och gör en första uppskattning av vad olika alternativ kan komma att kosta så att ni kan välja mellan de upplägg som kan vara lämpliga. Man orienterar sig också kring vilka önskemål de boende har om stambytet.

2. BEHOVS- OCH KRAVANALYS

Efter besiktning av fastigheten och dess befintliga stammar genomförs en behovs- och kravanalys tillsammans med beställaren. I den fasen ser man även på vilka kringarbeten som är nödvändiga och på vilka tilläggsarbeten vi ska göra i samband med stambytet. Ett stambyte är ett utmärkt tillfälle att genomföra annat underhåll och renoveringar eftersom entreprenören redan har sitt team på plats i fastigheten. Här kan man arbeta kostnadseffektivt och minimera tiden med arbeten som pågår i fastigheten. Det brukar vara uppskattat! Man beaktar även eventuella kravställningar från myndigheter som gäller fastigheten i fråga.

3. ANBUD OCH RAMHANDLINGAR

Utifrån behovs- och kravanalysen lämnas ett anbud på arbetet. Här sammanställs också en ramhandling som på ett tydligt sätt beskriver de arbeten som kommer att behöva utföra under stambytet och vad det innebär för de boende i husets lägenheter. Som beställare ska ni tydligt kunna se vad det är ni betalar för.

4. AVTAL

När ni är nöjda med anbudet och efter att ha granskat det så skrivs ett entreprenadavtal. Utgångspunkten för avtalet och entreprenaden är ABT 06 – allmänna bestämmelser för totalentreprenader, det innebär att ni får en tydlig och trygg grund för det fortsatta arbetet. I avtalsfasen presenterar man även en tidsplan för projektet. Avtal kan också skrivas efter det att man sett över anbudet och gjort tillägg eller avdrag och därefter justerat priset.

5. INFORMATIONSMÖTE

När avtalet är undertecknat sätts arbetet igång! Ett viktigt första steg är att informera de boende i fastigheten om vilka konsekvenser stambytet kommer att få. Vi på Stambytesgruppen har genomfört stambyte i fler än 2 500 badrum och är vana vid att se på arbetet utifrån de boendes perspektiv. Därför kan vi förbereda alla berörda på ett bra sätt. Vår ambition är alltid att alla ska kunna bo kvar under den tid stambytet pågår vilket innebär ett stambyte med kvarboende.

6. PROJEKTERING

Projekteringen är en viktig del av ett stambyte som pågår i det tysta. Det handlar om att göra beräkningar och dimensionering och om att ta fram ritningar för de nya systemen. Arbetet med ett stambyte eller en relining måste planeras in i minsta detalj.
Man presenterar även alternativ för de våtutrymmen som renoveras som en del av arbetet med ett stambyte. Alla som bor i lägenheter i en fastighet där man genomför stambyte kan sätta sin egen prägel på badrummen genom val av ytskikt och eventuella tilläggsbeställningar. I bostadsrättsföreningar innebär det att avtal skrivs mellan Stambytesgruppen och de boende som har möjlighet att använda ROT-avdrag. Resultatet av projekteringen är tydliga handlingar som godkänns av beställaren innan de används i produktionen.

Steg 2 – Under ett stambyte

Processen för genomförande av stambyte kan också delas in i ett antal steg som är de samma under nästan alla stambyten. Vår metod bygger på stor erfarenhet av stambyten i Stockholms län och det innebär bland annat att vi kan hålla oss inom givna tidsramar och arbeta med hög kostnadseffektivitet. Under genomförandefasen är det viktigt att det går fort så att påverkan på de boendes vardag blir så liten som möjligt.

1. VI ETABLERAR OSS PÅ ARBETSPLATSEN

Det första som händer när vi går in i den aktiva delen av ett stambyte är att vi etablerar oss på arbetsplatsen. Det kan handla om att vi ställer upp manskapsbodar samt verktygs- och avfallscontainrar. Ofta är en hygienvagn ett bra alternativ för dem som bor kvar i sina lägenheter under pågående stambyte. Alla placeringar sker naturligtvis i samråd med markägare och utifrån fastställd arbetsmiljöplan. Vi ser även till så att provisoriskt vatten alltid finns tillgängligt och att det kan utnyttjas under hela byggtiden.
Innan vi påbörjar rivning och andra insatser skyddar vi utrymmet mot damm och andra skador. Inne i lägenheter kan det göras med plast, mjölkpapp och masonitskivor. Med hjälp av dragkedjedörrar ser vi till så att det är möjligt att röra sig i lägenheter och lokaler där arbete pågår, trots skyddsåtgärder. Målsättningen är alltid att miljön ska vara god för alla som berörs av ett pågående stambyte.

2. RIVNING

I den här fasen stängs vattnet av och vi demonterar gammal inredning och tar bort ytskikt och tätskikt i berörda våtutrymmen. Vid behov sker en asbestsanering. Rörschakten friläggs och överbetong bilas bort så att vi kan komma åt stammarna som alltså sitter inne i golv och ibland även i väggar. Avfall borttransporteras fortlöpande. När rivningen är genomförd mäter vi fuktnivåer i väggar och golv för att vi inte ska riskera att kapsla in fukt i ett senare skede av stambytet. Här kan vi behöva göra en fuktsanering innan arbetet kan fortsätta.

3. NYA STAMMAR INSTALLERAS

De nya stammarna och så kallade avloppsgrodor (den avloppskonstruktion som monteras i golvet i ett våtutrymme) monteras i schakt och andra utrymmen. Vi genomför brandtätning mellan brandcellerna i schakten. Exakt hur vi arbetar under denna fas beror naturligtvis på vilka stammar som byts eller på om det bara är en relining som ska genomföras. Vid en relining kläs de befintliga stammarna invändigt med en vattentät beläggning.

4. VÄGGAR OCH GOLV ÅTERUPPBYGGS

När de nya stammarna är på plats återställer och renoverar vi badrum och toaletter. Vi arbetar i alla typer av fastigheter och arbetet kan se olika ut beroende på om det handlar om betong eller träkonstruktioner. Återuppbyggnad av väggar och golv kan innebära att väggarna riktas och att vi gjuter nya golv i de utrymmen där vi behövt bryta upp golvmaterialet för att komma åt stammarna. De nya golven flytspacklas sedan så det blir fall mot golvbrunnen. Detta är en förberedelse för nya tätskikt och ytskikt.

5. ARBETE MED NYA TÄTSKIKT

I ett våtutrymme måste det finnas ett tätskikt som lagts enligt regler fastställda av en branschorganisation. Skitet hindrar att fukt tränger ner i de bakomliggande golv- och vägg konstruktionerna och orsakar vattenskador. Vi arbetar framförallt med membransystem som är den bästa metoden som finns tillgänglig idag. Vi fotodokumenterar alla våra tätskiktsarbeten och ger intyg på hur vi arbetat. Det kan vara viktigt vid eventuella försäkringsärenden i framtiden.

6. NYA YTSKIKT ENLIGT ÖNSKEMÅL

Efter att ett tätskikt är på plats och har kvalitetssäkrats läggs de nya ytskikten. Det vanliga är att vi helkaklar badrumsväggar och lägger in golvklinkers. Mindre våt- och WC-utrymmen kan även målas. I den här fasen av arbetet utgår vi naturligtvis från vad varje lägenhetsinnehavare gjort för beställning. Att få helrenovera sitt badrum innebär stora möjligheter att skapa en personlig miljö som svarar mot individuella önskemål gällande både det estetiska och vilka funktioner våtutrymmet ska ha.

7. FÄRDIGSTÄLLANDE AV INREDNINGEN

När ytskikten är klara kompletterar vi med detaljer som förkromade rör till tappställen. Badrumsinredningen och eventuella vitvaror ska på plats och vi utför även nödvändiga elarbeten. Sen är det dags att tappa upp det första badet eller ta den första duschen i det nyrenoverade badrummet!

Steg 3 – Efter ett stambyte

  Stambytet är inte avslutat bara för att våra hantverkare har lämnat byggnaden utan det återstår några viktiga steg innan uppdraget kan anses vara helt avklarat och det nya stammarna kan tas i bruk.

1. SLUTSTÄDNING

Vi städar fortlöpande under ett stambyte men när vi är färdiga genomför vi en ordentlig slutstädning av alla lägenheter och allmänna utrymmen där vi genomfört arbete. Därefter kan livet återgå till det normala med nya stammar och riktigt fräscha nya våtutrymmen.

2. SLUTBESIKTNING

När en stamrenovering är genomförd bör en slutbesiktning göras. Det innebär att en behörig besiktningsman kontrollerar vårt arbete så att det har utförts enligt avtal och de rådande bestämmelserna inom branschen. Det är först efter en godkänd slutbesiktning som garantier börjar gälla och vi kan göra en formell överlämning av det nya systemet till beställaren.

3. FÖREVISNING AV DRIFT OCH UNDERHÅLL AV

Vi på Stambytesgruppen sammanställer alltid en underhållspärm med utförlig information om drift och underhåll av de nya systemen. I pärmen finns även dokumentation som kan vara bra att ha samt relationshandlingar. Pärmen överlämnas i samband med slutbesiktningen och vi går även, på plats, igenom systemen för driftpersonal. Allt för att ni ska känna er trygga i att kunna sköta fastigheten utan problem under lång tid framöver!
I och med att samtliga ovanstående punkter har genomfört är stambytet formellt genomfört och entreprenaden avslutad. Fastigheten med de nya stammarna har överlämnats.

4. GARANTIER OCH EFTERMARKNAD

Från och med överlämningen gäller våra garantier. Vårt garantiåtagande är i enlighet med branschpraxis såsom den formuleras i ABT 06. Våra garantier gäller både material och utfört arbete och det är oss på Stambytesgruppen som ni ska vända er till om det uppstår problem inom garantitiden.
Som beställare har ni rätt att påkalla en garantibesiktning för justeringar eller åtgärder efter två år.

ARBETSGÅNG VID OLIKA TYPER AV STAMRENOVERING

Ovanstående beskrivning bygger på ett traditionellt stambyte utan avancerade tilläggsarbeten. Processen kan se något annorlunda ut, särskilt under själva genomförandefasen, om det är en annan typ av stambyte som ska genomföras.
I de fall då vi genomför andra renoveringsarbeten i anslutning till stambytet planläggs dessa så att vi kan använda experter inom VVS, elektriker, byggnadssnickare, målare och plattsättare på ett så tidseffektivt sätt som möjligt, sett till helheten.

För dig som vill ha mer information om stambyte kan du läsa vidare på länkarna eller kontakta oss.